Välkommen till Bågavattnet

Bågavattnet är en s k fjällägenhet vilket innebär att den ligger inom renbetesområde

Gården Bågavattnet ligger längs vägen till Vinklumpen i en brant sydsluttning ned mot Kroktjärnen med gynnsamt lokalklimat. Ursprungligen bestod Bågavattnet av två nybyggen upptagna i slutet av 1700-talet, men så småningom övergick de båda gårdarna till samma ägare.

År 1889 löstes hemmanet in av staten till renbetesland, och därefter har gården arrenderats ut som fjällägenhet. Boskapsskötsel har alltid varit gårdens huvudsakliga försörjning kombinerat med jakt, fångst, fiske samt odling i mindre skala. Den förhållandevis stora boskapsbesättningen med främst getter och får har varit möjlig på grund av den goda tillgången på skogsbete och omfattande myrslåtter.

Flera av gårdens äldre byggnader finns bevarade. Från sent 1800-tal finns härbre, två kokhus, en sommarladugård, en lada samt ett äldre bostadshus ombyggt till getmejeri. Av den tidigare husbehovssågen finns idag endast byggnadsrester kvar.